Statuten

Naam en zetel
Artikel 1
a. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (N.A.A.P.). Zij is aangesloten bij de International Association for Analytical Psychology (I.A.A.P.). De N.A.A.P. is gevestigd te: Putterstraat 43, 5256 AM Heusden.
De vereniging is opgericht op 14 februari 2001 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2
a. De bevordering en de verdere ontwikkeling van de analytische psychologie, zoals deze is neergelegd door C.G. Jung en is uitgebreid door latere analytici.
b. Het beschermen, handhaven en bevorderen van een hoog niveau van beroepsuitoefening.
c. Het streven naar een opleiding onder de auspiciën van de I.A.A.P.
d. Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.
e. De behartiging van de belangen van de leden van de vereniging op wetenschappelijk gebied en op het gebied van hun beroep.

Lidmaatschap
Artikel 3
De vereniging kent leden, aspirant-leden en ereleden.
a. Leden van de vereniging zijn zij, die een door de I.A.A.P. of een door bij de I.A.A.P. aangesloten vereniging erkende opleiding met succes hebben afgesloten.
b. Aspirant-leden van de vereniging zijn diegenen, die een opleiding volgen zoals onder 3a. is bedoeld.
c. Ereleden kunnen zijn I.A.A.P.- leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Toelating en verlies van lidmaatschap
Artikel 4
a. De Algemene Vergadering beslist over het verkrijgen van het lidmaatschap.
b. Alleen leden hebben actief en passief kiesrecht.
c. Het lidmaatschap eindigt door:
-het overlijden van het lid
-opzegging van het lidmaatschap door het lid, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van het verenigingsjaar.
-opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, wanneer het lid niet meer voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, gesteld bij de statuten.
-ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
d. Opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Vergadering.

Geldmiddelen
Artikel 5
a. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere gevormd worden door:
-contributies van leden;
-donaties;
-subsidies;
-inkomsten uit activiteiten.
b. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur
Artikel 6
a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, afkomstig uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
b. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering en geldt voor een periode van ten hoogste vier jaren. Bestuursleden zijn na afloop van deze periode terstond herkiesbaar, doch slechts voor maximaal één periode.
c. De voorzitter wordt als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. De andere bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
d. In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien ter vergadering tenminste drie personen aanwezig zijn.
e. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
f. De bestuurders zijn bevoegd tussentijds af te treden. Dit geschiedt bij voorkeur schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Op verzoek van het aftredende bestuurslid kan het bestuur afwijken van deze opzegtermijn.
g. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Vertegenwoordiging
Artikel 7
De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Algemene Vergadering
Artikel 8
a. De Algemene Vergadering bepaalt het beleid van de vereniging op het gebied van bestuurlijke, wetenschappelijke en scholingsactiviteiten.
b. De Algemene Vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en verder zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
c. De Algemene Vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van veertien dagen.
d. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen een Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste 10 % van de leden daarom verzoekt.
e. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden, aspirant-leden en ereleden. Alleen leden hebben stemrecht.
f. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.
g. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
h. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen.
i. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
j. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.
k. Het bestuur presenteert jaarlijks een begroting welke door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
l. Het bestuur presenteert ieder jaar de jaarrekening over het voorgaande jaar.
m. Door de Algemene Vergadering wordt jaarlijks een kascommissie benoemd, die de opdracht heeft de boeken en de jaarrekening te controleren en daarover advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering.

Verenigingsjaar
Artikel 9
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 10
De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Statutenwijziging
Artikel 11
1. Deze statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De convocatie van bedoelde Algemene Vergadering dient een duidelijke omschrijving van de voorgestelde wijzigingen in te houden en de leden tenminste een maand van te voren te worden toegezonden.

2. Is het vereiste minimum aantal leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet aanwezig, dan kan tot statutenwijziging worden besloten op een daartoe opzettelijk belegde Algemene Vergadering, welke binnen een maand na de hiervoor genoemde vergadering moet worden gehouden en minstens veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden dient te worden aangekondigd. Op deze vergadering kan tot wijziging/ontbinding worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Ontbindingsvereffening
Artikel 12
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
2. De vergadering die tot ontbinding besluit, beschikt tegelijkertijd over de bestemming van de bezittingen van de vereniging. De uitvoering van deze beslissing wordt aan de laatstelijk functionerende bestuursleden opgedragen.

Slotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

APPENDIX BIJ DE STATUTEN VAN DE NAAP

Door de bepaling in artikel 11 van deze statuten kunnen de statuten op dit moment niet gewijzigd worden. In afwachting van een toekomstige ALV waar voldoende quorum zal zijn, houden we ons aan de afspraken die in vorige ALV’s  gemaakt zijn. Deze afspraken  worden beschreven in deze Appendix. Zodra er zicht is op een ALV die aan het vereiste quorum voldoet, wordt het zinvol de statuten nog eens geheel langs te lopen op onwerkbare punten en dan met alle punten tegelijk naar een notaris te gaan.

DOOR  DE ALV (2009, 2017) GOEDGEKEURDE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN

1. Aangenomen in de ALV van 2009, een aanvulling op Artikel 8, Algemene Vergadering:

8.n. Als een NAAP lid niet aanwezig kan zijn bij de Algemene Vergadering kan hij/zij zich laten
vertegenwoordigen door een wel aanwezig lid middels een schriftelijke machtiging, met niet
meer dan twee machtigingen per aanwezige.

2. Aangenomen in de ALV van 2017, een wijziging in Artikel 6, Bestuur:

Nieuwe tekst bij 6b:

6b. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering en geldt voor een periode van ten
hoogste vier jaren. De totale aaneengesloten zittingsperiode voor bestuursleden van de
vereniging bedraagt maximaal twee keer vier jaar. Leden die eerder lid van het bestuur zijn
geweest kunnen zich pas na twee jaar niet in het bestuur te hebben gezeten opnieuw kandidaat
stellen voor het bestuurslidmaatschap.