Privacystatement Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP)

Juni 2018

De Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) is gevestigd te Den Bosch en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17135706. De NAAP hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacystatement wordt uitgelegd uit hoe zij hiermee omgaat, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de NAAP persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) leden en (potentiële) aspirant leden
 • bezoekers van de website van de NAAP www.naap.nl
 • deelnemers aan bijeenkomsten van de NAAP, voor zover die persoonsgegevens verstrekt hebben bij aanmelding voor de bijeenkomst
 • alle overige personen die met de NAAP contact opnemen of van wie de NAAP persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens

De NAAP verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf mondeling, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden

De NAAP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van activiteiten in het kader van een (aspirant)lidmaatschap
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en het versturen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • het verbeteren van de website www.naap.nl met behulp van functionele en analytische cookies. De NAAP maakt geen gebruik van marketing cookies, waarvoor toestemming van websitebezoekers noodzakelijk is.

Rechtsgronden

De NAAP verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • het uitvoeren van activiteiten in het kader van een (aspirant) lidmaatschap
 • het uitvoeren van de aanmeldingsprocedure bij aanmelding als (aspirant) lid
 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor uitnodigingen voor bijeenkomsten of het versturen van informatie.

Verwerkers

De NAAP verwerkt de gegevens van haar (aspirant) zelf en schakelt daarvoor geen derden in met wie een verwerkersovereenkomst afgesloten zou moeten worden. De website www.naap.nl maakt geen gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van gebruikersstatistieken (aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag).

Gegevens delen met derden

De NAAP deelt persoonsgegevens met derden als dat in het kader van het lidmaatschap is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De NAAP deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Als bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

De NAAP geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de NAAP ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijnen

De NAAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De NAAP hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
 • gegevens van leden: tot 5 jaar na opzegging van het lidmaatschap (in verband met mogelijke deelname aan klachten- en geschillenregeling voor oud-leden), met uitzondering van gegevens over een eventueel royement, die een aanleiding kunnen zijn om geen nieuw lidmaatschap elders aan te gaan
 • gegevens van bezoekers van de website die een contactformulier invulden: het bericht wordt zo spoedig mogelijk beantwoordt en de gegevens worden na uiterlijk 1 maand verwijderd.

Wijzigingen

De NAAP zal dit privacystatement soms moeten aanpassen aan de actualiteit. Een actuele versie van het privacystatement wordt steeds op de website van de NAAP gepubliceerd.

Rechten, vragen, klachten

U hebt het recht de NAAP te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de NAAP door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@naap.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de NAAP persoonsgegevens verwerkt kunt u via dit e-mailadres contact opnemen. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).