Nieuws

 


Aanvraag om opleiding te starten goedgekeurd
14 November 2013

In Augustus 2013 is de aanvraag van de NAAP bij de Internationale Associatie voor Analytische Psychologie (IAAP) om "training-status" te krijgen goedgekeurd. Hierdoor heeft de NAAP het recht gekregen om een opleiding tot IAAP erkend Jungiaans Psychoanalyticus te gaan geven. De NAAP is nu aan het verkennen hoe deze opleiding te realiseren.


Studiedag en Workshop over Psychotherapie en Lichaam
22 Mei 2013

De NAAP is dit jaar begonnen met zogenaamde open studiedagen in workshopvorm. Dat betekent dat belangstellenden die geen lid zijn van de NAAP, vooral werkers in de geestelijke gezondheidszorg, kunnen deelnemen aan een studiedag waarbij de verbinding van het therapeutisch werk met het Jungiaanse gedachtegoed de leidraad vormt. Op de studiedag in 27 april 2013 te Driebergen stond het lichaam in de psychotherapie centraal.
 


Ciske Balhan (lid van de NAAP) opende de dag met de theorie van Pat Ogden, die de Sensomotorische psychotherapie heeft ontwikkeld ten behoeve van getraumatiseerde patienten. Deze therapievorm richt het focus op  de lichamelijke ervaring, en met name op de beweging die niet gemaakt/afgemaakt kon worden ten tijde van het trauma. Er wordt benadrukt om binnen de window of tolerance te werken om overspoeling te voorkomen. Dit kan door het lichaam te betrekken, door bij de lichamelijke ervaring te blijven en de emotie even te laten voor wat het is. Helend werken vraagt om integratie en balans tussen denken, voelen en lichamelijke ervaringen. De Jungiaanse visie op het lichaam (lichaam als ‘schaduw’ of als ‘zelf’ of als één van de experimenten in de zichtbaarheid van het zelf’) bracht Balhan tot leven m.b.v. enkele mythes die het verschil tussen een levensbedreigend trauma (gesymboliseerd door Niobe, hieronder links afgebeeld) en een ontwikkelingstrauma (gesymboliseerd door "alsof-Athene", rechts) moesten verduidelijken.

                    

Vervolgens nam Yvonne Rosman (lichaamsgericht psychotherapeut) het voortouw om de deelnemers te laten ervaren hoe moeilijk het kan zijn om de aandacht niet in het hoofd maar op de pure fysieke sensatie te richten. Men herkende de neiging om de lichamelijke sensatie acuut gepaard te laten gaan met gedachten en interpretaties. Het publiek werd onderworpen aan een experiment om het samenspel te ervaren tussen beeld, lijf, gevoelens en gedachten. Een lichaamsgerichte psychotherapie helpt een cliënt zich gewaar te zijn --awareness-- van zijn gewoonte patronen van zijn bewegingen, houdingen, spieren, zintuigen, innerlijke fysieke sensaties, stem en gezichtsuitdrukking. Het werd opnieuw duidelijk dat een lichamelijke holding in de vroegste jeugd een basis vormt voor de hechting maar ook dat een verbinding met het lichaam in het hier en nu nog steeds een gevoel van veiligheid biedt.
 
                

Na de pauze verzorgde Punita  Miranda (Body-Soul Marion Woodman Foundation) een bijzondere workshop waarbij de lichamelijke beweging, het beeld en muziek werden gekoppeld. Na een warming-up ging men in 3-tallen uiteen om een oefening te ervaren. Hierbij werden de rollen verdeeld tussen de “mover, de mirror en de container”. De uitnodiging is aan de mover om een stuk van Chopin op zich te laten inwerken en zich open te stellen voor het beeld dat zich dan aandient. De mover brengt het lichamelijk ervaren beeld tot expressie middels beweging die de mirror spiegelt. De container draagt zorg voor de veilgheid van de spelers. Nadien worden de lichamelijke ervaringen verwoord. Opvallend hierbij bleek de rijkdom van de taal van het lichaam.

De deelnemers konden weer  een beetje wijzer en zonder hoofdpijn de studiedag verlaten. (Verslag: Sonja Sleegers)


Aanvraag tot erkenning opleiding bij de IAAP
5 November 2012

De NAAP heeft bij de IAAP een verzoek ingediend om in Nederland een erkende opleiding tot Jungiaans Analyticus te kunnen gaan aanbieden. Een besluit van de IAAP hieromtrent wordt verwacht op haar internationale conferentie in 2013 in Kopenhagen.


Hier kunt u meer lezen over de inhoud en toelatingseisen zoals die in de aanvraag zijn beschreven.

Karin Jironet genomineerd voor Gradiva Award
5 November 2012De New York Association for the advancement of Psychoanalysis NAAP heeft de Amsterdamse Jungiaans Psychoanalytica Dr Karin Jironet genomineerd voor de jaarlijkse Gradiva Award voor haar boek Female Leadership. De Gradiva Award wordt jaarlijks uitgereikt voor werk dat een belangrijke bijdrage levert aan de vooruitgang van de psychoanalyse.


Nieuwe website CG Jungbibliotheek
22 augustus 2012
De CG Jungbibliotheek in Naarden floreert. Er is groot aantal nieuwe aanwinsten en vandaag is een nieuwe, zeer informatieve website geactiveerd. Op de nieuwe website treft u ook de catalogus van de bibliotheek met daarin ongeveer 1400 titels.


Jungiaans boek over werken met tekeningen gerecenseerd

2 juli 2012

Inger van Lamoen's boek: Prentenboek van de Geest dat gaat over het therapeutisch werken met tekeningen in de klinische praktijk wordt heel goed ontvangen. Vanessa Prins-Goodman schreef een recensie die u hier kunt lezen.


Tweede studiedag Belgische en Nederlandse Verenigingen
17 juni 2012

Omdat het vorig jaar zo’n succes bleek, was er dit jaar opnieuw een gezamenlijke studiedag voor de analytici van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse en de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie. Op 2 juni 2012 kwamen we bijeen op een prachtige locatie te Breda, dit alles georganiseerd door Ciske Balhan.

De studiedag richtte zich op zes verschillende voordrachten waarin klinische vignetten centraal stonden. Na elke voordracht was er gelegenheid tot discussie.Deelnemers aan de gemeenschappelijke studiedag van de NAAP en de BSJP. V.l.n.r.: Walter de Clercq, Jef Dehing, Nancy van den Berg, Sonja Sleegers, Ciske Balhan, Barbara Miller, Jan Tilley, Dirk Vergaert.

De eerste voordracht, gepresenteerd door Nancy van den Berg-Cook, voorzitter van de NAAP en werkzaam in Amsterdam en Zeist, was getiteld: “Coming home in dreams”.  Mede naar aanleiding van John Mills’ boek  At home in the world, sounds and symetries of belonging  en natuurlijk casuïstiek, werd uiteen gezet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn van het verlies van een ‘home’. In dromen kunnen symbolen optreden die de reparatie van dit verlies stimuleren en/of begeleiden.

Vervolgens was het woord aan Dirk Vergaert, voorzitter van de BSJP en psychiater/psychoanalyticus nabij Gent. Hij nam ons mee in een begeesterde voordracht waarin twee fobie-casussen met elkaar vergeleken werden op de structuur van het bijbehorende denken: logisch/directief denken en mythisch denken. Een sociale fobie waaraan een vroeg trauma ten grondslag ligt gaat gepaard met mythisch denken, terwijl het denken van de patiënt bij wie de fobie gekoppeld is aan een object eerder discursief is. De analyse moet hier rekening mee houden.

Marianne Vysma, lid van de NAAP en als analytica werkzaam in Den Haag, presenteerde de conceptversie van haar aankomende artikel over het Zelfgevoel. Het zelf heeft een ‘me’-  en een ‘I’- aspect, en elk zorgt voor een ander zelfgevoel omdat elk aspect een andere gerichtheid vertoont. Voorbeelden vanuit de praktijk illustreren dat een disharmonie tussen de aspecten tot specifieke problemen leidt.

Jef Dehing, psychiater, één van de grondleggers van de BSJP en psychoanalyticus te Brussel, hield zijn voordracht genaamd: “Musicality and ‘autism’ in the therapeutic situation”.
De autistisch-contigue positie (zie: Thomas Ogden, The primitive edge of experience) ontstaat in de eerste weken na de geboorte en verwijst naar de zintuiglijke, presymbolische ervaringswijze. De communicatieve muzikaliteit heeft hier volgens Dehing een belangrijke plaats, muziek is de basis van de taal.

Inger van Lamoen-Domisse, lid van de NAAP, arts/analytica te Leeuwarden, presenteerde een casus in de vorm van een beeldverhaal.  De cliënt ‘vertelt’ na een ingrijpend medisch handelen in een reeks tekeningen haar verhaal; er vindt verwerking plaats , mede door de dragende therapeutische relatie. Het herstel gaat zichtbaar gepaard met een transformatie binnen het archetype van de Grote Moeder.

Jan Tilley, psychoanalyticus te Buggenhout en opleider bij de BSJP sloot de rij, die beurtelings aan de Belgische en Nederlandse deelnemer was. In zijn voordracht verbond hij de psychologie met de filosofie en zette hij middels twee casussen uiteen hoe de analytische praktijk gezien kan worden als een grote oefening voor het leven.

Bij afsluiting van de dag werd een volgende bijeenkomst gepland voor het najaar van 2013.

Aanvraag tot erkenning opleiding bij de IAAP
22 mei 2012

Deze week heeft de NAAP besloten om bij de IAAP een verzoek in te dienen om in Nederland een erkende opleiding tot Jungiaans Analyticus te kunnen gaan aanbieden. Een besluit van de IAAP hieromtrent wordt verwacht op haar internationale conferentie in 2013 in Kopenhagen.


Hier kunt u meer lezen over de inhoud en toelatingseisen zoals die in de aanvraag zijn beschreven.


Nieuwe huisvesting C.G. Jungbibliotheek
14 november 2011 

Deze maand is de C.G. Jungbibliotheek verhuisd naar Naarden. De bibliotheek is Nederland's compleetste collectie van boeken en tijdschriften op het gebied van

jungbieb1

Analytische Psychologie. De bibliotheek bevat de standaardwerken van Jung in verschillende talen, bijzondere en historische publicaties uit Jung's tijd in Zürich en de archieven van bekende Jungianen in Nederland. De bibliotheek bevat ook een mooie verzameling publicaties op het grensvlak van psychologie en religie, mythologie, mystiek en alchemie. Er is een brede collectie psychoanalytische literatuur met werken van Freud, Bion, Winnicott, Adler en vele andere analytici.

biebview

Eranos

De bibliotheek is gevestigd aan de Vaartweg in Naarden. Afspraken voor bezoek of het lenen van boeken kunnen worden gemaakt door een email naar de bibliothecaris te sturen.

Op  28 januari 2012 is de officiele opening. Het programma hiervan wordt nog gepubliceerd.


Uniek boek over beeldtaal in psychotherapie en jungiaanse psychoanalyse: compilatie van jaren klinische ervaring
26 september 2011 

Deze maand verscheen van Inger van Lamoen - Dommisse, Jungiaans Psychoanalytica en huisarts in ruste, het "Prentenboek van de Geest, beeldtaal in psychotherapie". In dit boek, in het Nederlands uniek in zijn diepgang, doet zij uitgebreid verslag van haar jarenlange ervaring met het werken met beeldend materiaal.

 Het boek is rijk geillustreerd met door patienten gemaakte tekeningen, collages en kleiwerk en bevat een schat aan klinische inzichten. Gebleken is dat het in beeldtaal tot stand gekomene uitdrukking geeft aan een innerlijke belevingswereld in een symbolische vorm. In de bespreking van het werk komen onbewuste elementen uit het beeld naar voren. Deze geven aanleiding tot meer zelfinzicht en nieuwe perspectieven.

Uitgeverij Elikser   ISBN: 978 90 8954 2977


De droom, psychoanalyse en neurowetenschap deze maand dubbel in de belangstelling
11 juli 2011 

Freud zag de droom onder andere als verhulde wensuiting terwijl Jung de droom niet als verhullend maar als "openbarend" zag. Dat het vraagstuk van de betekenis van de droom in de psychoanalyse nog steeds actueel is, maar anno 2011 tegen de achtergrond van toenemende neuro-affectieve inzichten, blijkt uit twee recente publicaties. Het Nederlands Tijdschrift voor Psychoanalyse (NTvPa, jaargang 17 nummer 2) publiceerde een verslag van het recente symposium van onze vereniging over dromen en neurobiologie terwijl in dezelfde maand het Tijdschrift voor Psychotherapie (2011, aflevering 3) een boekbespreking van Marc Hebbrecht's: de Droom, verkenning van een grensgebied van de hand van lid Sonja Sleegers opnam. Beide publicaties zijn redelijk diepgaande verslagen en bevatten interessante referenties naar recent werk op dit gebied. 

   


Gemeenschappelijke studiedag Belgische en Nederlandse Verenigingen
15 mei 2011

Psychoanalytici van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse (BSJP) en die van de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) hielden op 14 mei 2011 in Breda een gezamenlijke studiedag. Hoewel beide verenigingen lid zijn van de International Association of Analytical Psychology (IAAP) en er via verschillende kanalen al jarenlang diverse contacten tussen de twee bestaan, was het voor het eerst dat er een gemeenschappelijke studiedag werd gehouden. Tot nu toe hielden de verenigingen ieder hun eigen studiedagen en andere activiteiten.
 

Deelnemers aan de gemeenschappelijke studiedag van de NAAP en de BSJP op 14 mei 2011 in Breda. V.l.n.r.: Marianne Vysma, Ciske Balhan, Barbara Miller, Dirk Vergaert, Nancy van den Berg, Mia Nysmans, Hans van den Hooff, Marlies van Boxtel, Jan Tilley, Marc Leysen, Sonja Sleegers, Roland Schols en Walter de Clercq. Vanessa Prins-Goodman nam ook deel maar was net vertrokken voordat de foto werd gemaakt. 

De dag werd na afloop door alle aanwezigen als een groot succes beoordeeld. Er werden in totaal zes voordrachten gehouden waarin klinische gevalsbesprekingen centraal stonden. Er was na iedere voordracht veel ruimte voor gedachtewisseling. Dit creëerde een goed forum voor een geleidelijke nadere kennismaking rond werkwijze en stijl van de twee verenigingen.

De eerste voordracht werd gehouden door Dirk Vergaert, voorzitter van de BSJP, psychiater psychotherapeut en leeranalyticus in Laarne. Zijn stelling was dat een psychotrauma discursief denken kan doen overgaan in mythisch denken. Aan de hand van enkele gedachten van de Duitse filosoof Ernst Cassirer en een gevalsbespreking illustreerde hij hoe de patiënt speelbal kan worden van mythisch denken, hoe scheidingslijnen kunnen vervloeien en hoe dit zich in de analyse  kan transformeren.

Daarna sprak Marianne Vysma, lid van de NAAP, psychoanalytica in privépraktijk in Den Haag, over mogelijke effecten van emigratie en culturele ontworteling op het psychische leven. Haar stelling was dat culturele omgeving gezien kan worden als een medium waarin aspecten van de individualiteit worden ervaren en dat het ontstaan van meerdere "zelven" kan leiden tot psychische klachten. Er werd gediscussieerd over de rol van het transitionele object (Winnicott) als eerste culturele object en over het creëeren van transitionele ruimte in de behandeling.

Marc Leysen, psychoanalyticus, psychiater en lid van de BSJP hield een inleiding over Mentalization Based Treatment. Aan de hand van zijn ervaringen als hoofdgeneesheer in een psychiatrisch ziekenhuis sprak hij over de behandeling van patiënten met borderlinestoornissen, "limbische emotionaliteit" en het belang van mentaliseren. Tijdens de discussie werd ook gesproken over de neuroanatomische ontwikkelingen die een behandeling kunnen begeleiden.

Barbara Miller, lid van de NAAP, analytica in privépraktijk in Hilversum, vergeleek de transcendente functie volgens Jung met de alpha functie volgens Bion. Aan de hand van een casus illustreerde zij hoe analysant en analyticus gezamenlijk aan de hand van een serie dromen een beeldtaal kunnen ontwikkelen die vol van betekenis is voor de bewustwording en individuatie van de patiënt.

Roland Schols, één van de stichtende leden van de BSJP en psychoanalyticus en psycholoog in Brussel, hield een inleiding over psychotische patiënten getiteld "De brokken lijmen". Hij presenteerde een casus en sprak over ernstige narcistische kwetsuren en het belang van de therapeutische acceptatie en de analytische "houding". 

Als laatste presenteerde Marlies van Boxtel, bestuurslid van de NAAP en psychoanalytica in privépraktijk in Den Haag een casus waarin tekeningen, ongevraagd gepresenteerd, een belangrijke rol speelden in het analytische werk. 

Het was een prachtige voorjaarsdag die kon worden afgesloten met een gezellige borrel in de tuin van onze ontmoetingsplaats.  


Symposium over dromen en neurobiologie op 13 november 2010
10 juni 2010

De Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) organiseert haar derde symposium op zaterdag 13 november 2010 van 10:00-17:30 uur in Grand Kasteel  Woerden. De titel van het symposium is: "Van dezelfde stof zijn wij als dromen - Jungiaanse visie op de neurologie en psychologie van dromen".

© David McLimans

Recente neurobiologische inzichten blijken zeer goed te passen bij de droomtheorie van Jung. Het symposium wil stilstaan bij deze nieuwe inzichten en aandacht geven aan de vraag hoe dromen gebruikt worden in de analytisch-therapeutische praktijk. De gastsprekers zijn Margaret Wilkinson en Murray Stein. Daarnaast zal een aantal NAAP analytici kortere voordrachten geven over het werken met dromen in de praktijk. Hier vindt u het programma, nadere informatie en de mogelijkheid zich in te schrijven.


Publicatie over vrouwelijk leiderschap door dr Karin Jironet
1 september 2010

Uitgeverij Routledge Mental Health zal op 12 november a.s. het boek Female Leadership: Management, Jungian Psychology, Sprituality and the Global Journey through the Purgatory door dr Karin Jironet, Jungiaans Psychoanalytica (NAAP) publiceren. Volgens de uitgever wordt in dit boek "de aard van vrouwelijk leiderschap verkend" en "laat het zien hoe vrouwen soms het hele management-concept trachten te vernieuwen door eigen persoonlijke ontwikkeling". Het boek werpt ook een blik op de toepassing van Jungiaanse theorie op persoonlijke leiderschaps ontwikkeling. 


Lezingencyclus CG Jung Bibliotheek krijgt vervolg
13 mei 2010

De in het voorjaar van 2010 georganiseerde lezingencyclus van 3 zaterdagmiddagen bleek succesvol. Alle 3 de middagen, waarin steeds een viertal basisthema's uit de Analytische Psychologie aan bod kwamen, werden goed bezocht. De circa 50 deelnemers per lezingenmiddag kwamen uit alle delen van Nederland naar het vestingstadje Heusden. De helft van de toehoorders kwam uit professionele hoek, anderen waren als leek geïnteresseerd. Over het algemeen werd zowel de organisatie, de sfeer van de huisbibliotheek, en de kwaliteit van de lezingen zeer gewaardeerd. Veel mensen vonden het jammer dat ze niet alle 3 de middagen aanwezig konden zijn. Er werd gepleit voor een herhalingsgelegenheid.
Binnenkort besluit het bestuur van de CGJungbibliotheek op welke zaterdag in het begin van 2011 de volgende CG Junglezingendag gehouden zal worden en of de gewenste herhaling doorgang vindt. Zodra de datum en de nieuwe thema's met sprekers duidelijk zijn vindt u hier de aankondiging. Enkele van de presentaties kunt u hier nalezen.


NAAP studiedagen en symposia gepubliceerd
26 februari 2010
Sinds oktober 2000 heeft de NAAP al meer dan 20 studiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervan is vandaag een overzicht gepubliceerd.

Analytische Psychologie lezingen voor breed publiek
30 oktober 2009
De C.G. Jung-bibliotheek organiseert in 2010 een lezingencyclus op 3 zaterdagmiddagen. Meerdere NAAP leden zullen een voordracht verzorgen. Deze serie openbare lezingen is voor een breed publiek toegangkelijk en bestemd voor iedereen die -- al dan niet beroepsmatig -- geïnteresseerd is in de Analytische Psychologie. Het programma vind u hier.

Sonny Herman overleden
11 augustus 2009
Met leedwezen heeft het bestuur van de NAAP kennis genomen van het bericht dat ons lid Sonny Herman op zaterdag 8 augustus j.l. is overleden. Sonny Herman was actief betrokken bij de oprichting van de NAAP en practiseerde tientallen jaren als Jungiaans psychoanalyticus en psychotherapeut in Amsterdam. Sonny was tevens rabbijn bij de Liberaal Joodse Gemeente. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor de begeleiding van eerste en tweede generatie oorlogsgetroffenen. Collega Inger van Lamoen heeft een in memoriam geschreven.

Interview met dr René van Helsdingen
26 april 2009
vh

René van Helsdingen, psychiater en neuroloog in ruste te Hilversum, schreef  verschillende boeken over Jung. Voor één van deze boeken, "Beelden uit het onbewuste" schreef Jung het voorwoord. Ook heeft Van Helsdingen Jung nog persoonlijk gekend. Barbara Miller interviewde hem op 15 juli 2008 over zijn leven en werk. Hier vindt u de tekst van dit interview en enkele foto's.

Analytische Psychologie als Psychoanalytische disipline
14 februari 2009
Wat is de geschiedenis van de Analytische Psychologie als psychoanalytische discipline in Nederland? Waar staat deze vandaag de dag en wat zijn enkele gedachten over toekomstige ontwikkelingen? Hans van den Hooff, analyticus i.o. uit Amsterdam, staat bij deze vragen stil in een artikel getiteld: Analytische Psychologie als Psychoanalytische discipline: enkele verkenningen. Dit artikel verscheen in het vandaag gepresenteerde jaarboek bij het 25 jarig jubileum van de interdisciplinaire vereniging voor Analytische Psychologie C.G. Jung Vereniging Nederland. Een iets ingekorte versie van dit artikel hebben wij met toestemming overgenomen en vindt u hier.

Fitcher's vogel, animus en het vadercomplex
28 januari 2009
De verhouding tussen dochters en vaders of tussen "het dochterlijke en het vaderlijke" kan psychologisch gezien complexe vormen aannemen. Barbara Miller, analytica uit Hilversum, verkende deze thematiek aan de hand van het sprookje van de gebroeders Grimm: Fitcher's Vogel. Ze schreef er een boeiend engelstalig artikel over. U vindt het
hier


Symposiumverslag Traumas and Tricksters gepubliceerd
22 november 2008 
Na enige tijd zijn nu de presentaties en het  verslag van het laatste NAAP symposium "Traumas and Tricksters - Post Jungian Innovations" gepubliceerd. Hier vind u het verslag en de responses van twee collegae psychoanalytici Harry Stroeken en Nelleke Nicolai.


Psychoanalytici Nicolai en Stroeken reageren op Jungiaanse Analytici Samuels en Papadopoulos
30 januari 2008 
Tijdens het op 19 januari j.l. door de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) in het Stadskasteel van Woerden georganiseerde symposium "Traumas and Tricksters - Post Jungian Innovations" reageerden twee Nederlandse collegae psychoanalytici Harry Stroeken en Nelleke Nicolai op de voordrachten van de Engelse analytici met Jungiaanse achtergrond: Andrew Samuels en Renos Papadopoulos. Dit leverde - anno 2008 - een informatieve gedachtenwisseling tussen analytici van Freudiaanse verenigingen met die van Jungiaanse huize. Vandaag publiceren wij alvast enkele presentaties. Het complete verslag van het symposium volgt binnenkort.

NAAP symposium "Traumas and Tricksters - Post Jungian Innovations"
28 november 2007  
De Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) organiseert haar tweede symposium op zaterdag 19 januari 2008 van 10-18 uur in Grand Kasteel te Woerden met als titel: "Traumas and Tricksters - Post Jungian Innovations".

 

Nadere informatie vindt u hier.

Academische Promotie voorzitter NAAP
9 september 2007

Op 20 Juni j.l. promoveerde Mevr. Barbara Miller, voorzitter van de NAAP, aan de Rijksuniversiteit Leiden op een proefschrift getiteld: "Connecting and Correcting - A Case Study of Sami Healers in Porsanger".

Vooraankondiging 2e NAAP symposium
27 juni 2007
Op  zaterdag 19 januari 2008 organiseert de NAAP haar tweede symposium getiteld: "Traumas and Tricksters: - Post Jungian Innovations." De sprekers zijn Andrew Samuels  & Renos Papadopoulos. Het symposium vindt plaats van 10 tot 18 uur in het Grand Kasteel te Woerden.

De titel van de presentatie van Andrew Samuels is:"Hermes and his patients: the role of the trickster in the psychotherapeutic Proces"; die van Renos Papadopoulos: "Adversity-Activated development: Post Jungian Extensions of the Trauma Discourse". Beide voordrachten zullen - zoals bij het vorige symposium - van een kritisch commentaar worden voorzien door prominente Nederlandse collegae psychoanalytici.

Het tweede deel van de middag geven Andrew Samuels &  Renos Papadopoulos samen de workshop: "Societal Dimensions of Clinical Work”. Een uitgebreide aankondiging en aanmeldingsmogelijkheid kunt u in het najaar verwachten. Noteert u alvast de datum in uw agenda. Mocht u nu al uw interesse willen tonen dan kan dat via een bericht aan het secretariaat.

Interview met Dr Jacques Noordzij
24 maart 2007
Dr. Jacques Noordzij, ooit in opleiding bij Jung, daarna werkzaam als arts-psycholoog en psychiater, aanvaardde in 2005 het ere-lidmaatschap van de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (zie hieronder). In september 2006 overleed hij onverwachts. Enkele weken voor zijn dood werkte hij mee aan een interview door NAAP voorzitter Barbara Miller over zijn leven en werk. Hier vindt u de tekst van dit interview en enkele foto's. Om hem te gedenken en beter te leren kennen.

Verslag NAAP Symposium: Overdracht en tegenoverdracht kritisch beschouwd
6 november 2006
Op 23 en 24 september 2006 werd in Utrecht een symposium gehouden over overdracht en tegenoverdracht met medewerking van Ms. Jan Wiener. Hier vindt u het verslag van het symposium en enkele foto's.

Dr Jacques Noordzij overleden
11 september 2006
Met leedwezen heeft het bestuur van de NAAP kennis genomen van het overlijden van haar erelid Dr Jacques Noordzij, tevens oud-voorzitter van de C.G. Jung Vereniging Nederland - IVAP. Twee jaar geleden verichtte Jacques Noordzij nog de officiele opening van de C.G. Jung bibliotheek in Heusden.

NAAP Symposium: Overdracht en tegenoverdracht kritisch beschouwd
Op 23 en 24 september 2006 zal in Utrecht een symposium plaatsvinden met medewerking van Ms. Jan Wiener van onze zustervereniging, de SAP te London . Thema is: The Analytical and Therapeutic Relationship: The Uses and Misuses of Transference and Countertransference

Klik hier voor het symposiumprogramma.

Data van openstelling van de C.G. Jungbibliotheek te Heusden voor 2006
Op de volgende zaterdagmiddagen tussen 13:00-17:00 uur is de C.G. Jung bibliotheek, te Heusden, Putterstraat 43, opengesteld voor bezoek: 14 jan. 11 feb., 11 maart, 8 april, 20 mei, 17 juni, 9 sept., 7 okt., 4 nov., 2 dec.
Het wordt op prijs gesteld als u van tevoren per email of telefonisch laat weten dat u komt. (tel. 06- 43414162, www.cgjung@planet.nl)
Buiten genoemde data kan er eventueel een ander tijdstip van bezoek in overleg worden bepaald

Dr Jacques Noordzij erelid van de NAAP
Op de tweede studiedag van de NAAP in 2005, op 17 september jongstleden vierden wij het feit dat Dr Jacques Noordzij als erelid toetrad tot onze associatie.
Dr Noordzij is psychiater/zenuwarts en psycholoog (N.I.P.), heeft een psychotherapeutische praktijk gevoerd en is tevens directeur van een psychiatrisch ziekenhuis Santpoort geweest. Als praktiserend clinicus stond hij aan de wieg van de Nederlandse Jungiaanse beweging en is hij in de Burghölzlikliniek te Zürich o.m. bij Jung, in opleiding geweest. Noordzij doceerde aan de VU, en is o.a. geboeid door Boeddisme en Japanse vechtsport. Als een van de eersten schonk hij vele Jungiaanse boeken aan de Stichting C.G. Jungbibliotheek die in 2002 werd opgericht en in 2004 officieel door J. Noordzij werd geopend. Ook vermeldenswaardig is dat hij op zijn 74e jaar promoveerde op de psychologie van de spirituele ontwikkeling, met als titel: “Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie”. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat de huidige NAAP momenteel zaait in de grond die voorheen ondermeer door de persoon van Dr Noordzij door zijn persoon is bewerkt. Zijn toetreding als erelid ervaren wij als een stimulans bij het verder ontginnen van deze Jungiaanse voedingsbodem.